Skróty
Susz na Facebooku

Aktualnosci pozarządowe

17.05.2016
Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 18.04.2016 – 13.05.2016 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru organizacji, których Komisja Konkursowa pozytywnie opiniuje do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2016 roku. Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych...
18.04.2016
Burmistrz Susza ogłasza II otwarty konkurs ofert nr RLZP.524.2.2.2016 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w roku 2016.Treść ogłoszenia w załaczniku.
25.03.2016
Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 17.02.2016 – 23.03.2016 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru organizacji, których Komisja Konkursowa pozytywnie opiniuje do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2016 roku.Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych...
23.03.2016
Wyniki oceny formalnej.
17.02.2016
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Susza nr 14/2016, z dnia 17 lutego 2016 r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań publicznych, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w 2016 roku. Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonych poniżej załącznikach.
04.11.2015
W roku 2015 Gmina Susz, podobnie jak w latach ubiegłych, wsparła działania organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych z terenu miasta i gminy oraz działających na rzecz mieszkańców gminy Susz, poprzez przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert, który odbył się w trzech edycjach, wpłynęło 15 ofert. Wszystkie złożone oferty zostały zaopiniowane...
23.10.2015
Przedstawiamy protokół z dnia 21.10.2015r. z konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 
21.09.2015
Zgodnie z art. 19a ust 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawia się ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz „ARKA” na zadanie: Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Zadanie miałoby być realizowane w terminie od 01.10.2015r do 18.12.2015r.Jednocześnie informuje się o możliwości zgłoszenia uwag dotyczących...
03.08.2015
Burmistrz Susza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców gminy Susz do przedstawienia propozycji zadań i obszarów działania, które powinny zostać ujęte w „Programie współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie na rok 2016”.Zgłoszenia można składać...
30.07.2015
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 28.07.2015r. otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Klub Sportowy Unia Susz.Szczegółowe informacje na temat złożonych ofert zawierają załączniki zamieszczone poniżej. 

Strony