Skróty
Susz na Facebooku

Aktualnosci pozarządowe

30.06.2015
Burmistrz Susza ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2015 roku. Szczegóły w załącznikach. 
29.04.2015
Od 3 maja do 24 maja br. 4 wolontariuszki z miejscowości Lorca w Hiszpanii Maria Josefa Carrillos Morales, Maria Josefa del Carmen Garcia, Rosa Maria Cornet Planells, Elena Culicovschi będą z trzytygodniową wizytą na Warmii i Mazurach. Pobyt wolontariuszek jest jednym z działań realizowanego przez Federację FOSa projektu pt. „50+ Czas być aktywnym”. Projekt ten prowadzony w ramach programu „...
08.04.2015
BURMISTRZ SUSZA ogłasza otwarty konkurs ofert nr RLZP.524.2.2.2015 na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2015 w trybie art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). 
19.03.2015
Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 28.01.2015 – 17.03.2015 r. komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru organizacji, których komisja konkursowa pozytywnie opiniuje do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 roku.Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych...
06.03.2015
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur 15.02.2015r zakończyła I etap projektu ”Współpraca się opłaca”, który był realizowany od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4., Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowany w partnerstwie z GMINĄ SUSZ. Uczestnikami szkoleń byli...
28.01.2015
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Susza nr 8/2015, z dnia 28 stycznia 2015 r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań publicznych, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w 2015 roku. Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonych poniżej załącznikach.  
26.01.2015
Program Współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
31.10.2014
W dniu 28.10.2014 r. zakończył się proces konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok". W trakcie konsultacji złożony został jeden wniosek organizacji pozarządowej z terenu gminy Susz, dotyczący treści Programu współpracy. Szczegóły...
13.10.2014
Gmina Susz informuje, że w dniach od 14 października 2014 r. do 28 października 2014 r. (do godz. 15:00) prowadzone będą konsultacje „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”. Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać na specjalnym formularzu dostępnym na...
25.09.2014
W roku 2014 Gmina Susz, podobnie jak w latach ubiegłych, wsparła działania organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych z terenu miasta i gminy, poprzez przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych. W odpowiedzi na konkurs, ogłoszony na początku marca tego roku wpłynęło 7 ofert zawierających opis proponowanych działań. Wszystkie złożone oferty zostały pozytywnie zaopiniowane, a z każdą...

Strony