Skróty
Susz na Facebooku

Aktualnosci pozarządowe

01.08.2014
Burmistrz Susza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców gminy Susz do przedstawienia propozycji zadań i obszarów działania, które powinny zostać ujęte w „Programie współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie na rok 2015”.Zgłoszenia można składać...
09.07.2014
W dniu 08.07.2014r. rozstrzygnięto II Edycję otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Susz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie do Urzędu Miejskiego w Suszu wpłynęła jedna oferta na realizację zadania pod nazwą "...
08.07.2014
Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej oferty, która złożona została w Urzędzie Miejskim w Suszu w odpowiedzi na ogłoszenie o II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Susz w 2014 roku.
12.06.2014
Burmistrz Susza ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2014.
09.04.2014
W dniu 08.04.2014 r. rozstrzygnięta została I Edycja Konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Susz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poniżej zamieszczono wyniki konkursu.
03.04.2014
Informacja z posiedzenia komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy Susz w 2014 roku.  
04.03.2014
Ogłoszenie o I Edycji Otwartego Konkursu Ofert Na Realizację Zadań Publicznych Świadczonych Na Rzecz Mieszkańców Gminy Susz w Roku 2014.Burmistrz Susza ogłasza I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2014 w następującym zakresie:    „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych...
11.02.2014
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań Samorządu Województwa w 2014 roku. Jednym z obszarów objętych konkursem jest „Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich”. Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.Możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości maksymalnie 5000 zł na wsparcie przedsięwzięć mających...

Strony