Skróty
Susz na Facebooku

Aktualnosci pozarządowe

06.03.2015
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur 15.02.2015r zakończyła I etap projektu ”Współpraca się opłaca”, który był realizowany od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4., Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowany w partnerstwie z GMINĄ SUSZ. Uczestnikami szkoleń byli...
28.01.2015
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Susza nr 8/2015, z dnia 28 stycznia 2015 r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań publicznych, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w 2015 roku. Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonych poniżej załącznikach.  
26.01.2015
Program Współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
31.10.2014
W dniu 28.10.2014 r. zakończył się proces konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok". W trakcie konsultacji złożony został jeden wniosek organizacji pozarządowej z terenu gminy Susz, dotyczący treści Programu współpracy. Szczegóły...
13.10.2014
Gmina Susz informuje, że w dniach od 14 października 2014 r. do 28 października 2014 r. (do godz. 15:00) prowadzone będą konsultacje „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”. Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać na specjalnym formularzu dostępnym na...
25.09.2014
W roku 2014 Gmina Susz, podobnie jak w latach ubiegłych, wsparła działania organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych z terenu miasta i gminy, poprzez przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych. W odpowiedzi na konkurs, ogłoszony na początku marca tego roku wpłynęło 7 ofert zawierających opis proponowanych działań. Wszystkie złożone oferty zostały pozytywnie zaopiniowane, a z każdą...
01.08.2014
Burmistrz Susza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców gminy Susz do przedstawienia propozycji zadań i obszarów działania, które powinny zostać ujęte w „Programie współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie na rok 2015”.Zgłoszenia można składać...
09.07.2014
W dniu 08.07.2014r. rozstrzygnięto II Edycję otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Susz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie do Urzędu Miejskiego w Suszu wpłynęła jedna oferta na realizację zadania pod nazwą "...
08.07.2014
Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej oferty, która złożona została w Urzędzie Miejskim w Suszu w odpowiedzi na ogłoszenie o II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Susz w 2014 roku.
12.06.2014
Burmistrz Susza ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2014.

Strony