Jesteś tutaj

Burmistrz Susza z absolutorium

absolutorium

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Suszu, która dobyła się 23 maja br., radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziło, również jednomyślne, zatwierdzenie przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2017 rok. Odczytano także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, dotyczącą wykonania przez Burmistrza Susza budżetu za 2017 rok oraz przygotowaną w odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu, rekomendację RIO przyjęcia przez radnych uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Susz w 2017 roku.

Wszystkie wspomniane sprawozdania i opinie potwierdzają bardzo dobry stan gminnych finansów. Plan dochodów Gminy Susz w 2017, określony na 62 253 502 zł, został wykonany na kwotę 62 199 277 zł. Wydatkowano łącznie 62 200 001 zł, co stanowi 95% procent planu wydatków gminy na 2017 rok. Deficyt, zamiast planowanych 2 915 590 zł wyniósł zaledwie 723 zł. Dochody własne Gminy Susz na w ubiegłym roku zamknęły się kwotą 20 626 742 zł.

Udzielenie absolutorium to oficjalne potwierdzenie przez Radę Miejską, że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy, wydając publiczne pieniądze zgodnie z prawem i interesem społecznym. To również forma pozytywnej oceny całej działalności organu wykonawczego w minionym roku.

Po jednomyślnym głosowaniu Burmistrz Susza podziękował radnym za zaufanie i wpieranie go w zarządzaniu gminymi finansami. Docenił także szefów jednostek organizacyjnych Gminy Susz oraz pracowników Urzędu Miejskiego. – Dobra współpraca oraz wytężona praca wielu osób pozwoliła nam zrealizować niełatwy budżet 2017 roku w sposób przemyślany i racjonalny, który wysoko oceniają niezależne, zewnętrzne instytucje. To nasz wspólny sukces, który bardzo cieszy, zwłaszcza, że ubiegły rok był kolejnym, w którym mimo wielu inwestycji trzymamy w ryzach wydatki przy jednoczesnym, stałym wzroście dochodów własnych i konsekwentnym zmniejszaniu zadłużenia gminy – powiedział Krzysztof Pietrzykowski.

W obradach XXX sesji Rady Miejskiej wzięło udział 13 rajców.