Jesteś tutaj

DARMOWA POMOC PRAWNA

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2020 r.

 Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w powiecie iławskim będą działały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane w 5 miejscach. W zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb prowadzona będzie nieodpłatna mediacja.

 

HARMONOGRAM

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W POWIECIE IŁAWSKIM W 2020 ROKU W PUNKTACH

Udzielający pomocy prawnej

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon, e-mail,

RADCOWIE PRAWNI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a,
14-200 Iława

Poniedziałek 12.00 -16.00                                  (mediacja)

Rejestracja:

(089) 649 08 48

 

Dni i godziny rejestracji:

Pn. 8.00 – 10.00

Śr. 13.00 – 15.00

Pt. 8.00 – 10.00

 

kamila.szysler@powiat-ilawski.pl

Wtorek          8.00 - 12.00

Środa             8.00 - 12.00

Piątek            12.00 -16.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,
14-230 Zalewo

Czwartek        9.00 - 13.00

ADWOKACI

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. gen wł. Andresa 2a
14-200 Iława

Wtorek           13.00-17.00

Środa              13.00-17.00

Czwartek        8.00-12.00 (mediacja)

Piątek              8.00-12.00

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8,
14-230 Zalewo

Poniedziałek 12.00-16.00

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej
w Suszu

ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Poniedziałek 13.00-17.00

                                    (mediacja)

Internat Zespołu Szkół
w Lubawie,

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

Wtorek            9.00-13.00

Środa               9.00-13.00

Czwartek         9.00-13.00

Zespół Szkół Rolniczych
w Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12,
14-220 Kisielice

Piątek              9.00-13.00

 

ORGANIZACJA

POZARZĄDOWA

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

 

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej
w Suszu, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

Środa    9.00 – 13.00 (mediacja)

Czwartek  9.00 – 13.00 (mediacja)

Internat Zespołu Szkół w Lubawie

ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa

 Poniedziałek  13.00-17.00

Piątek   13.00 – 17.00

Zespół Szkół Rolniczych
w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 12,
14-220 Kisielice

Wtorek   13.00 – 17.00

W puncie zlokalizowanym w Lubawie, Suszu i Kisielicach nieodpłatną pomoc prawną organizuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tej samej lokalizacji organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatną mediację w wyznaczonych punktach prowadzić będzie mediator. W ww. punktach pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:Rejestracja telefoniczna pod numerem (089) 649 08 48.
Dni i godziny rejestracji telefonicznej:  poniedziałek - w godzinach 8.00 - 10.00; środa - w godzinach 13.00 - 15.00; piątek - w godzinach 8.00 - 10.00.
Rejestracja za pomocą poczty elektronicznej na adres: kamila.szysler@powiat-ilawski.pl  (należy wskazać proponowany termin, godzinę oraz miejsce udzielenia pomocy prawnej; termin wizyty zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)
Termin nieodpłatnej mediacji ustalany jest w porozumieniu z mediatorem.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

 

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Strona internetowa i

dane kontaktowe

Dni i godziny działalności

Kryteria dostępu do usługi

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

-

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,

-

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

-

sporządzenie projektu pisma w sprawach , o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,

-

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępo-waniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

-

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Termin nieodpłatnej mediacji ustalony jest w porozumieniu z mediatorem.

Starostwo Powiatowe w Iławie,

ul. gen. Wł. Andersa 2a

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

www.powiat-ilawski.pl

http://bip.powiat-ilawski.pl/

 

Rejestracja telefoniczna:

(89) 649 08 48

Dni i godziny rejestracji

Pn.  8.00 – 10.00

Śr.  13.00 – 15.00

Pt.  8.00 – 10.00

 

Rejestracja mailowa:

kamila.szysler@powiat-ilawski.pl

Poniedziałek  12.00-16.00 (mediacje)

Wtorek         8.00-12.00, 13.00-17.00

Środa            8.00-12.00, 13.00 -17.00

Czwartek      8.00 -12.00 (mediacje)

Piątek            8.00 - 12.00,12.00-16.00

 

Z usługi skorzystać może każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

 

Poniedziałek 12.00 - 16.00

Czwartek       9.00 - 13.00

Zespół Szkół

im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Poniedziałek 13.00-17.00 (mediacje)

 

Zespół Szkół Rolniczych w  Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12

 

 

Piątek            9.00 - 13.00

 

 

Internat Zespołu Szkół w Lubawie,

ul. Kupnera 12

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wtorek          9.00-13.00

Środa             9.00-13.00

Czwartek       9.00-13.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

-Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej korzystającej z porady,

-Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

-W razie potrzeby, sporządzenie podczas porady, wspólnie z osobą zainteresowaną planu wyjścia z trudnej sytuacji; udzielenie pomocy w jego realizacji,

-W szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

-W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Termin nieodpłatnej mediacji ustalony jest w porozumieniu z mediatorem.

Zespół Szkół

im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

www.powiat-ilawski.pl

http://bip.powiat-ilawski.pl/

 

Rejestracja telefoniczna:

(89) 649 08 48

Dni i godziny rejestracji

Pn.  8.00 – 10.00

Śr.  13.00 – 15.00

Pt.  8.00 – 10.00

 

Rejestracja mailowa:

kamila.szysler@powiat-ilawski.pl

Środa 9.00 – 13.00 (mediacje)

Czwartek 9.00 – 13.00 (mediacje)

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnych porad i która złoży stosowne oświadczenie.

 

 

Zespół Szkół Rolniczych w  Kisielicach

ul. Daszyńskiego 12

 

Wtorek 13.00 – 17.00

Internat Zespołu Szkół w Lubawie,

ul. Kupnera 12

 

Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poniedziałek 13.00 – 17.00

Piątek 13.00 – 17.00

PORADNICTWO RODZINNE

-

 

-

-

-

-

-

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, pedagogiczne

ul. Andersa 3A

14 – 200 Iława

 

www.pcprilawa.pl

 

tel. (89) 649  04  50 wew. 60

Godziny otwarcia PCPR w Iławie:

poniedziałek – piątek 7.15 –15.15

Godziny przyjęć psychologa:

po telefonicznym uzgodnieniu dwa razy w miesiącu

Mieszkańcy powiatu iławskiego

 

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Pomoc prawna, pomoc psychologiczna

ul. Chełmińska 1,

14-200 Iława,

osrodek@umilawa.pl

tel. (89) 649-92-00

Poniedziałek  800-17 00

Wtorek      800-18 00

Środa        800-18 00

Czwartek   800-18 00

Piątek       800-16 00

Mieszkańcy miasta Iława

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

ul. Kopernika 8a

14-200 Iława

 

sekretariat@pcre.ilawa.pl

tel/fax: (89) 649 24 35

Sekretariat:

Pn. 07.15 – 17.00

wt.-pt  07.15 – 15.15

dot. dzieci i młodzieży z powiatu iławskiego w wieku szkolnym

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

ul. Kopernika 8a

14-200 Iława

 

sekretariat@pcre.ilawa.pl tel/fax: (89) 649 24 35

Sekretariat:

Pn. 07.15 – 17.00

wt.-pt  07.15 – 15.15

dot. dzieci i młodzieży z powiatu iławskiego w wieku szkolnym

PORADNICTWO Z ZAKRESU  POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

ul. gen. Wł. Andersa 3a

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

sekretariat@pcprilawa.pl

tel. (89) 649 04 50

Poniedziałek – piątek 7.15 - 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Grunwaldzka 6a

14-200 Iława

sekretariat@mops.ilawa.pl

www.mopsilawa.pl

tel. (89) 649 97 20

Fax. 89/649 97 11

Poniedziałek - 8.00 - 16.00

Wtorek – piątek 7.15 - 15.15

Mieszkańcy miasta Iława

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 9a

14-260 Lubawa

www.mops.lubawa.pl

sekretariat@mops.lubawa.pl

tel. (89) 645 28 55

Poniedziałek – piątek 7.15 - 15.15

Mieszkańcy miasta Lubawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Dąbrowskiego 17a

14-200 Iława

www.bip.gops.ilawa.pl

gops@gopsilawa.pl

tel. (89) 644 30 44

Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

Mieszkańcy gminy Iława

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

Fijewo 73

14-260 Lubawa

 

www.gopslubawa.pl

sekretariat@gopslubawa.pl

tel. (89) 645 54 39

Poniedziałek – piątek  7.15 - 15.15

Mieszkańcy gminy Lubawa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

ul. H. Sienkiewicza 26

14-220 Kisielice

mgops.kisielice@kisielice.pl

tel. 55/275 64 41

Poniedziałek – piątek  7.00 - 15.00

Mieszkańcy miasta/gminy Kisielice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

ul. Wybickiego 6

14-240 Susz

www.mgopssusz.naszbip.pl

mgops@susz.pl

tel. 55/278 79 95

 

Poniedziałek – wtorek 7.00-15.00

Środa     8.00-16.00

Czwartek – piątek 7.00-15.00

Mieszkańcy miasta/gminy Susz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

www.bip.mops.zalewo.pl

mopszalewo@op.pl

89/758 89 61

Poniedziałek – piątek 7.15-15.15

Mieszkańcy miasta/gminy Zalewie

PORADNICTWO W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Pomoc prawna i psychologiczna, terapia uzależnień

 

ul. Chełmińska 1,

14-200 Iława

 

osrodek@umilawa.pl ,

tel. (89) 649-92-00

Poniedziałek  1600-18 00

Środa              1600-18 00

Czwartek        1600-18 00

Mieszkańcy miasta Iława

 

Punkt konsultacyjny

Dyżury:

-   

radcy prawnego,

-   

psychologa

-   specjalisty terapii uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. gen. Wł. Andersa 2a 14-200 Iława

pwdg@gmina.ilawa.pl

 

kom. 536 010 695

 

Pokój nr 222 lub 221

Radca prawny: drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 8.45 – 11.45

Psycholog: druga i czwarta środa miesiąca  godz. 8.00 – 11.00

Specjalista terapii uzależnień - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 8.00 – 11.00

Mieszkańcy gminy Iława

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

Poradnictwo terapeutyczno-psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą;

Poradnictwo prawne, psychologiczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

obrona@kisielice.pl

 

tel. 55/278 55 18

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach

7.15 – 15.15

Mieszkańcy gminy Kisielice

Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

-   

psychologiczne

-   

pedagogiczne

-   

prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kościelna 5

14-260 Lubawa

tel. 89/645 53 00

 

We wtorki i czwartki w Urzędzie Miasta w Lubawie pok.9 w godz. 12,00-15,00 dyżur pełni koordynator d.s. profilaktyki - przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Poniedziałki: 16.00 – 19.00  Grupa edukacyjno -terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidual

15.00 - 17.00  Problemy przemocy w rodzinie, kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich ; pedagog

15.30 – 18.30 Psycholog

Wtorki:  13.00 - 16.00 Psychoterapia-Problemy emocjonalne, DDA

Środy: 15.00 – 19.00 Psychoterapia Problemy emocjonalne, DDA

15.00 – 18.00 Indywidualne konsultacje dla uzależnionych i ich rodzin. Spotkania grupowe dla współuzależnionych

Czwartki:  16.00 – 18.00 Grupa edukacyjno  - terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidualne; 16.00 – 18.30 PK MONAR Konsultacje w problemach eksperymentowania i uzależnień od środków psychoaktywnych

13.00  – 16.00 Poradnictwo prawne

Piątek: 16.00 – 19.00 Psycholog

Mieszkańcy gminy Lubawa

Punkt konsultacyjny

-   

poradnictwo psychologiczne,

-   

poradnictwo dla osób uzależnionych

-   

terapia dla ofiar i sprawców przemocy domowej,

-   

usługi terapeutyczne, sesje rodzinne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wybickiego 9

14-240 Susz

kom. 504 126 759

Poniedziałek i środa-  14.00 - 16.00

Wtorek -                      13.00-15.00

Czwartek -                   12.00-14.00

Specjalista psychoterapii uzależnień: wtorki 15.00 – 19.00

czwartki 14.00 – 18.00

Mieszkańcy gminy Susz

Punkt konsultacyjny

-   

poradnictwo psychologiczne,

-   

wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

kom. 603 263 146

Wtorki 13.00 – 17.00

Mieszkańcy gminy Zalewo

PORADNICTWO W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie –Punkt Konsultacyjny

Pomoc:

-   

psychologiczna,

-   

prawna,

-   

pedagogiczna

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

ul. Chełmińska 1

14-200 Iława

osrodek@umilawa.pl

tel. 89/649 92 00

Poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 17.00

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Punkt konsultacyjny

Dyżury:

-   

radcy prawnego,

-   

psychologa

-   

specjalisty terapii uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Gen. Wł. Andersa 2a

14-200 Iława

pwdg@gmina.ilawa.pl

 

536 010 695

 

Pokój nr 222 lub 221

Radca prawny: drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 8.45 – 11.45

Psycholog: druga i czwarta środa miesiąca godz. 8.00 – 11.00

Specjalista terapii uzależnień:              pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 8.00 – 11.00

Mieszkańcy gminy Iława

Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

-   

psychologiczne

-   

pedagogiczne

-   

prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kościelna 5

14-260 Lubawa

tel. 89/645 53 00

We wtorki i czwartki w Urzędzie Miasta w Lubawie pok.9 w godz. 12,00-15,00 dyżur pełni koordynator d.s. profilaktyki - przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Poniedziałki: 16.00 – 19.00  Grupa edukacyjno -terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidualne; 15.00 - 17.00 Problemy przemocy w rodzinie, kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich ; pedagog; 15.30 – 18.30 Psycholog

Wtorki: 13.00 - 16.00 Psychoterapia -Problemy emocjonalne, DDA               Środy: 15.00 – 19.00 Psychoterapia Problemy emocjonalne, DDA

15.00 – 18.00 Indywidualne konsultacje dla uzależnionych i ich rodzin. Spotkania grupowe dla współuzależnionych

Czwartki: 16.00 – 18.00 Grupa edukacyjno  - terapeutyczna dla osób uzależnionych, konsultacje indywidual

16.00 – 18.30 PK MONAR Konsultacje w problemach eksperymentowania i uzależnień od środków psychoaktyw-nych; 13 – 16.00 Poradnictwo prawne

Piątek: 16.00 – 19.00 Psycholog

Mieszkańcy miasta Lubawa

Punkt Konsultacyjny – Punkt Pomocy Rodzinie

Poradnictwo:

-   

psychologiczne,

-   

rodzinne oraz terapia uzależnień

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fijewo73

14-260 Lubawa

sekretariat@gopslubawa.pl

 

www.gopslubawa.pl

 

tel. 89/645 54 39

Poradnictwo psychologiczne:

2 razy w miesiącu 8.00 – 12.00 - aktualizacja harmonogramu dostępna na stronie www.gopslubawa.pl

Poradnictwo rodzinne:

każdy wtorek m-ca- godz.13.00-16.00

każda środa m-ca godz. 15.00-19.00

Terapia uzależnień:

każdy poniedz m-ca 15.45 . 19.30    każdy czwartek m-ca 16.00 – 19.00

Mieszkańcy gminy Lubawa

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

Poradnictwo

-   

terapeutyczno-psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą

-   

prawne, psychologiczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Daszyńskiego 5

14-220 Kisielice

obrona@kisielice.pl

 

55/278 55 18

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach

7.15 – 15.15

Mieszkańcy gminy Kisielice

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Poradnictwo:

-   

socjalne,

-   

prawne

-   

dla ofiar przemocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wybickiego 6

14-240 Susz

mops@susz.pl

tel. 55/278 79 95

W godzinach pracy:

pn,wt,czw,pt  7.00-15.00

środy 8.00 – 16.00

Mieszkańcy miasta/gminy Susz

Punkt konsultacyjny

-   

poradnictwo psychologiczne,

-   

poradnictwo dla osób uzależnionych

-   

terapia dla ofiar i sprawców przemocy domowej,

-   

usługi terapeutyczne,

-   

sesje rodzinne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wybickiego 9

14-240 Susz

kom. 504 126 759

Pn i śr-14.00 - 16.00

Wt - 13.00-15.00

Czw 12.00-14.00

 

Specjalista psychoterapii uzależnień: wtorki 15.00 – 19.00

czwartki 14.00 – 18.00

Mieszkańcy gminy Susz

Punkt konsultacyjny

-   

poradnictwo psychologiczne,

-   

wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Traugutta 4

14-230 Zalewo

kom. 603 263 146

Wtorki 13.00 – 17.00

Mieszkańcy gminy Zalewo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Punkt Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo specjalistyczne, (psycholog, pracownik socjalny, psychoterapeuta, pedagog)

ul. Andersa 3A,

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

tel. (89) 649-04-50

Godziny otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie: poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Punkt poradnictwa i Pomocy Społecznej

Poradnictwo:

- prawne

- psychologiczne

ul. Grunwaldzka 6A

14 – 200 Iława

 

sekretariat@mops.ilawa.pl

tel. (89) 649 97 20

Poniedziałki 8.00 – 10.00;14.00 -16.00

Wtorek-pt 07.15 – 10.00; 14.00-15.15

Mieszkańcy miasta Iława

 

PORADNICTWO W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PUNKTY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Punkt interwencji kryzysowej

Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie tym,

u których występuje zjawisko przemocy,

Poradnictwo psychologiczne i rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Andersa 3A

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

sekretariat@pcprilawa.pl

tel. (89) 649-04-50

Godziny otwarcia PCPR w Iławie:

poniedziałek – piątek 7.15 –15.15

 

Mieszkańcy powiatu iławskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Punkt Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo specjalistyczne, (psycholog, pracownik socjalny, psychoterapeuta, pedagog)

ul. Andersa 3A,

14-200 Iława

www.pcprilawa.pl

tel. (89) 649-04-50

Godziny otwarcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:

poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

PORADNICTWO DLA BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy

Poradnictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

ul. 1 Maja 8B,

14-200 Iława

tel./Fax/ (089) 649-55-02

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godzinach 7.15 – 15.15

Mieszkańcy powiatu iławskiego

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW KONSUMENTÓW

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenta

ul. Andersa 2a; 14 – 200 Iława Starostwo Powiatowe w Iławie pok. 12, parter

przk@powiat-ilawski.pl

tel. (89) 649-07-18

Poniedziałki     15.00 – 18.00

Mieszkańcy powiatu iławskiego

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW DZIECKA

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW PACJENTA

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Poradnictwo w zakresie praw pacjenta

Administracja Powiatowego Szpitala w Iławie, Piętro II,pokój 204

magierek.joanna@szpital.ilawa.pl

Tel. (89) 644 98 06

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.00

Pacjenci Powiatowego Szpitala w Iławie

PORADNICTWO Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

-

-

-

 

 

 

PORADNICTWO DLA OSÓB W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

-

-

-