Jesteś tutaj

Inwestycje PROW

Informacje Referatu Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych o realizowanych inwestycjach ze środków PROW 2007 – 2013
I. Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowych Wielkich

Trwają prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Lubnowych Wielkich. Inwestycja realizowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Umowę na realizację zadania Gmina Susz zawarła z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Środki w wysokości 500.000,00 zł zostały przyznane Gminie Susz w wyniku konkursu realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Łączy nas Kanał Elbląski” z siedzibą w Elblągu. 

Złożony wniosek o przyznanie pomocy obejmował na całkowitą wartość realizacji inwestycji w kwocie 867.051,46 zł z VAT, z czego koszty kwalifikowane stanowią 704.919,89 zł a wnioskowana kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 500.000 zł.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie rzeczowa realizacja projektu zakończy się do dnia 31 sierpnia 2014 r.

II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej w Karolewie

W Karolewie zakończono inwestycję wodno – kanalizacyjną realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zadanie realizowane było za kwotę 431853,05 zł, z czego środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Susz a Samorządom Województwa Warmińsko – Mazurskiego to 263.325,00 zł. 

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego powstała sieć kanalizacyjna o długości 2358,9 m i wodociągowa o długości 39m.

III. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie

Zakończyła się dwuetapowa inwestycja wodno – kanalizacyjna w miejscowości Adamowo. Operacja, podobnie jak ta zakończona w Karolewie realizowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Koszt inwestycji (obu etapów) to 757.599,54 zł, z czego kwota przyznanej pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 692.116,00 zł. W ramach przedsięwzięcia oddano do użytku sieć kanalizacyjną o łącznej długości (bez przyłączy) 6,6 km oraz wodociągową o długości 1,6 km.

IV. Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu

Dobiegły końca prace przy przebudowie targowiska miejskiego w Suszu. Była to jedna z większych inwestycji prowadzonych na terenie gminy Susz. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”), za pośrednictwem którego finansowane są operacje ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja realizowana była na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Susz i opiewała na kwotę 929.332,91 zł, z czego 510.986,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

V. Wiaty rowerowo - rekreacyjne na obszarach wiejskich gminy Susz

Gmina Susz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pozyskała dofinansowanie na realizację 3 projektów zakładających budowę wiat rowerowo - rekreacyjnych na obszarach wiejskich. Środki na finansowanie inwestycji pochodzą z Unii Europejskiej a zostały rozdysponowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Łączy nas Kanał Elbląski" w ramach 4 Osi PROW "Leader". Nasze projekty znalazły się na pierwszych miejscach listy rankingowej. Wnioski o dofinansowanie zostaną teraz przekazane do oceny formalnej i merytorycznej, którą przeprowadzi Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Wiaty zostaną zbudowane w bezpośrednim sąsiedztwie lub w niewielkiej odległości od szlaków pieszych i rowerowych oraz innych atrakcji turystyczno - rekreacyjnych gminy Susz. Obiekty staną w Rudnikach, Grabowcu i Falknowie. 

Wiaty służyły będą mieszkańcom miejscowości. Dodatkowo nowo wybudowana infrastruktura pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału krajobrazowego zachodniej części Pojezierza Iławskiego oraz wpłynie na powstanie nowych produktów wiązanych z turystyką aktywną. Lokalizacja wiat (stanowiących kompleks) jest korzystna pod względem bliskości usytuowania obiektu względem obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych.

Każdy z obiektów wyposażony będzie w stojaki na rowery, apteczkę oraz tablice z zamieszczoną mapą szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego. Wartość kosztorysowa robót to 97.785,00 zł.

VI. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim

Kolejną inwestycją na którą Gmina Susz pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 2007 - 2013 jest termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim. Wniosek o dofinansowanie zostanie teraz przekazane do oceny formalnej i merytorycznej, którą przeprowadzi Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

W ramach prac budowlanych przeprowadzone zostaną prace polegające na wymianie stolarki zewnętrznej oraz ociepleniu ścian budynku. Za sprawą realizacji zadania obiekt świetlicy stanie się bardziej funkcjonalny dla mieszkańców. Dodatkowo zmniejszone zostanie zużycie energii cieplnej, co pozytywnie wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Przed świetlicą umiejscowiona zostanie tablica informacyjna z mapą gminy Susz. Odnowiona świetlica stanie się miejscem realizacji wielu lokalnych inicjatyw społecznych. 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Wartość kosztorysowa robót to 42.828,79 zł.

VII. Zagospodarowane Grodzisko Wyżynne w Suszu

Budowa małej architektury rekreacyjno - turystycznej na terenie Grodziska Wyżynnego w Suszu to tytuł projektu, który Gmina Susz realizowała będzie ze środków UE w ramach PROW 2007 - 2013. Wniosek o dofinansowanie zostanie teraz przekazane do oceny formalnej i merytorycznej, którą przeprowadzi Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Grodzisko Wyżynne znajduje w Parku Miejskim. Obiekt został wpisany  do rejestru zabytków. Obszar położony jest nad brzegiem Jeziora Suskiego. Grodzisko jest bardzo dobrze zachowane, otoczone fosą oraz wałem. Zarówno wały jak też majdan porośnięte są starymi kilkusetletnimi drzewami, co dodaje Grodzisku atrakcyjności. Jest to niewątpliwie jeden z większych zabytków miasta Susz, cenny element dziedzictwa kulturowego regionu. 

Przedmiotem operacji jest stworzenie małej architektury wraz z oświetleniem w obrębie Grodziska. Urokliwy, zadbany i uporządkowany obiekt będzie przyciągał turystów. Inwestycja ma również wymiar promocyjny. Grodzisko połączone jest z Parkiem Miejskim w Suszu mostkiem drewnianym zbudowanym także z wykorzystaniem środków PROW 2007 - 2013. 

W centralnej części Grodziska usytuowany zostanie obelisk z tablicą informacyjną. Wokół na bazie okręgu usytuowane zostaną ławki parkowe dwustronne z widokiem na park i jezioro. Zaplanowano również ustawienie dwóch lamp parkowych. Pod ławkami zaprojektowano miejscowe utwardzenie z kostki granitowej. 

Operacja zaspokaja potrzeby i rozwija aktywność mieszkańców gminy Susz w zakresie rekreacji. Dodatkowo zagospodarowany obszar Grodziska stanowi atrakcję turystyczną. 

Usytuowanie Grodziska w Parku Miejskim w Suszu pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału krajobrazowego obszaru oraz wpłynie na powstanie nowych produktów turystycznych związanych z turystyką aktywną. Wartość kosztorysowa robót to 28970,61 zł.