Skróty
Susz na Facebooku

Terminy Sesji Rady Miejskiej


Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Suszu odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

Porządek obrad sesji:

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Suszu.

3.      Informacja na temat technologii zagospodarowania odpadów komunalnych i wpływu tego procesu na środowisko w zakładach utylizacji w Różanach, Gmina Susz.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Susza.

5.      Zapytania i wnioski.

6.      Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

7.      Podjęcie uchwał w sprawach:


1)  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;

2)  Zmiany budżetu Gminy Susz na 2018 r.;

3) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz w 2018 roku;

4) Określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy  Susz;

5) Wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz;

6) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz;

7)  Nadania nazwy ulicy w mieście Susz;

8)  Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2018 r.;

9)  Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok;

10) Rozpatrzenie pisma mieszkańca wsi Piotrkowo.

 

8.Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

9.Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Suszu.Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Skolimowski