Skróty
Susz na Facebooku

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że XXII sesja Rady Miejskiej w Suszu odbędzie się 7 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokółu z XXI sesji Rady Miejskiej w Suszu.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Susza.
4. Zapytania i wnioski.
5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
6. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał Rady Miejskiej w sprawie gospodarki odpadami stałymi  za 2016 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016r.
a) Zapoznanie radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Susz za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) Zapoznanie radnych ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r.,
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
d) Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi oraz opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
e) Dyskusja o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Susz za 2016 r.

2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2016b rok.
3) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
4) Zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 rok.
5) Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz-Bronowo I Etap„ – wykup gruntów.
6) Zmiany uchwały Nr XIX/204/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie.
7) Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8) Opłaty targowej.
9) Zmiany uchwały nr XXI/220/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10) Zmiany uchwały nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012r.w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
11) Dostosowania sieci i obwodów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Susz.
12) Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz.
13) Przyjęcia do realizacji w roku 2017 przez Gminę Susz zadania pt. ”Asystent rodziny” dofinansowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14) Wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność    Gminy Susz.(obręb nr 1 Susz)
15) Wyrażenia zgody na obciążanie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz. ( obręb nr 5 Susz)
16) Wyrażenia zgody na obciążanie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność  Gminy Susz ( obręb nr 2 Susz)
17) Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w  Dąbrówce, gmina Susz.

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Susz z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016r.
9. Przyjęcie Sprawozdania z Działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu za 2016 r.
10. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.
11. Oświadczenia i wypowiedzi radnych oraz sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Suszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Skolimowski