Skróty
Susz na Facebooku

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że XXI sesja Rady Miejskiej w Suszu odbędzie się 30 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokółu z XX sesji Rady Miejskiej w Suszu.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Susza.

4. Zapytania i wnioski.

5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
2) Zmiany  budżetu Gminy Susz na 2017 rok.
3) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1277 gr.woj.(Grodziec) – Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawty Małe (ok.800mb) oraz na odcinku w m. Nipkowie”.
4) Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe.
5) Zmiany uchwały nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.          
6) Zabezpieczenia środków w budżecie gminy Susz na realizację w okresie od 1 maja 2017r. do 31 lipca 2019r. projektu „Rodzinna Przystań w gminach Susz i Zalewo” , wspófinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
7) Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
8) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Susz.
9) Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz.
10) Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz.
11) Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Susz , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
12) Przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. M. B. Królowej Świata w Kamieńcu.
13) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki gruntu położonego na terenie miasta Susz.
14) Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2017 rok.

7. Przedłożenie informacji o wydanych przez Burmistrza zarządzeniach w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym, wynikającej z  pkt 9 załącznika do uchwały nr VIII/58/2003 z 4.09.2003r. dot. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

8.  Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Susz za 2016 rok.

9. Oświadczenia i wypowiedzi radnych oraz sprawy organizacyjne.

10. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Suszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Skolimowski