Jesteś tutaj

DARMOWA POMOC PRAWNA

UWAGA!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

DO ODWOŁANIA

UDZIELANE SĄ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ
(telefon, mail, itp.)


Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Informacje o rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 649 08 48. Wzór wniosku jest dostępny:
- na stronie internetowej - https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat... ;
- na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Iławie;
- na stronie Internetowej Urzędów Miast i Gmin powiatu iławskiego;
- w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

------

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE w 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w powiecie iławskim będą działały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane w 5 miejscach. W zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb prowadzona będzie nieodpłatna mediacja.