Jesteś tutaj

Spis rolny

Edit (02.10.2020 r.) - Uwaga! Od dnia dzisiejszego rolnicy, którzy spisali się w spisie rolnym przez Internet, mogą wziąć udział w loterii #GUS. Szczegóły na: https://loteria.spisrolny.gov.pl Więcej informacji na temat loterii można uzyskać na infolinii loterii: tel. (22) 122 18 11 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16) lub poprzez forularz kontaktowy - www.loteria.spisrolny.gov.pl/kontakt

 

Powszechny spis rolny przeprowadzany jest w całej Polsce w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku (spisywany jest stan gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku). Akcja obejmuje zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Na terenie każdego województwa pracami spisowymi kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Z kolei na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Do wykonywania prac spisowych wojewódzki komisarz spisowy tworzy wojewódzkie biuro spisowe, a gminny komisarz spisowy tworzy gminne biuro spisowe.

Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego może przekazać dane w jednej z trzech form (do wyboru):
- samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (każda gmina zapewni w siedzibie urzędu stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego);
- wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego;
- bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie.

Zatem rolnik - mówiąc prościej - ma do wyboru: samodzielne podanie danych poprzez stronę internetową GUS, wywiad telefoniczny lub osobisty kontakt z rachmistrzem terenowym, który przyjedzie do gospodarstwa. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu podczas wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

W ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw zbierane są: dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, itd.) oraz informacje dotyczące m.in. sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie. Rolnicy są też proszeni o podane informacji, jaki udział w dochodach gospodarstwa ma działalność rolnicza, działalność pozarolnicza, dochody z pracy najemnej, dochody z emerytur, rent i innych świadczeń.

Spisywana jest także powierzchnia, m.in.: gruntów ogółem, zasiewów (według gatunków uprawianych roślin), łąk, pastwisk, poplonów, szkółek drzew i krzewów oraz upraw trwałych. Spis obejmuje także pogłowie zwierząt gospodarskich, w tym: byczków, jałówek, warchlaków, loch, knurów, świń, maciorek owczych, jagniąt, koni, kur niosek oraz samic zwierząt futerkowych. W ramach spisu należy także podać czy w gospodarstwie prowadzony jest chów i hodowla ryb (powierzchnia stawów, urządzenia do chowu lub hodowli ryb, gatunki ryb).

Rolnik jest pytany również o liczbę maszyn i urządzeń, które używa w gospodarstwie, takich jak: ciągniki, ładowarki teleskopowe, kombajny o różnym przeznaczeniu, siewniki, kosiarki, opryskiwacze, roboty udojowe i inne urządzenia.

Pytania dotyczą również kwestii zużycia nawozów oraz powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich (obór, chlewni, kurników, silosów, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych oraz stodół). W ramach spisu zbierane są także informacje o osobach pracujących w gospodarstwie.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.