Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

 Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

 z w o ł u j ę:

na dzień  06 lutego 2020 r. na godz. 10.00,
XIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ  W  SUSZU,
która odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu, przy ul. J. Wybickiego 6.

           


Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
2)
zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r;
3)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak”;
4) 
o zmianie uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso;
5) 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Susz;
6) 
ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Susz;
7) 
określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020;
8) 
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 129/2 w obrębie 02 Babięty Wielkie);
9)
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 10/96, działka nr 10/101 w obrębie 05 Bronowo);
10)
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 134, działka nr 113/2 w obrębie 1 miasta Susz);
11)
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 265/36 w obrębie 1 miasta Susz);
12) 
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 265/36 w obrębie 1 miasta Susz);
13)
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 131 w obrębie 30 Redaki);
14) 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Chełmżyca;
15)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Susz-4, w rejonie ul. Piastowskiej;
16) w
yrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działek w obrębie: 29 Piotrkowo, 30 Redaki, 31 Różanki, 02 Babięty Wielkie, 20 Kamieniec).
5.
Złożenie informacji przez pracownika Referatu Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.
6. Aktualne pytania.

7. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski