Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.  (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) z w o ł u j ę:

XVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU,
która rozpocznie się w sali widowiskowej Suskiego Ośrodka Kultury (parter) przy ul. Wybickiego 10
w dniu 30 lipca 2020 r. godz. 10.00

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym  stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców – sesja odbędzie się bez udziału publiczności, z wyłączeniem osób, które zgłoszą swój udział w debacie nad raportem. Zainteresowanych zapraszamy do oglądania transmisji sesji on-line z obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Susz za 2019 r.
1) Debata nad raportem.
2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Susz za 2019 rok.
1) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09.04.2020 r. Nr RIO.IV-0120-120/20 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Susza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Susz za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Susza za 2019 rok.
3) Uchwała Nr RIO.IV-0120-213/20 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Susza za 2019 rok.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2019 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;
2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r.;
3) określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021;
4) upoważnienia dyrektora Przedszkola w Suszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej:
5) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Susz (działka nr 265/36 położonej w obrębie 1 miasta Susz);
6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz (działki: cz. 33/6 obr. 8 Czerwona Woda, cz. 108/1 i cz. 109 obr. 16 Jakubowo Kisielickie, cz. 24 i 25 obr. 18 Jawty Małe, cz. 94/4 obr. 19 Jawty Wielkie, cz. 94/4 obr. 19 Jawty Wielkie, cz. 35/6 obr. 28 Olbrachtówko, 34/6 obr. 28 Olbrachtówko, cz. 35/5 obr. 28 Olbrachtówko, cz. 35/5 obr. 28 Olbrachtówko, cz. 35/5 obr. 28 Olbrachtówko, 98/3 i 97/5 obr. 30 Redaki, cz. 24/2 obr. 30 Redaki, cz. 24/2 obr. 30 Redaki, cz. 24/2 obr. 30 Redaki, 233 obr. 5 Bronowo, 59 obr. 38 Żakowice, cz. 94/4 obr. 19 Jawty Wielki, cz. 94/4 obr. 19 Jawty Wielkie, cz. 94/4 obr. 19 Jawty Wielkie, 92 obr. 22 Krzywiec).
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Susz (działka 107/4 w obrębie 30 Redaki);
8) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz (działki: 235, 244/8, 234/3 w obrębie 1 miasta Susz);
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Susz;
10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz;
11) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody dębu szypułkowego, rosnącego na działce nr 231 obręb Dolina;
12) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Susz i zagospodarowania tych odpadów;
13) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz;
14) zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Susz.


7. Aktualne pytania.

8. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski