Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506)

zwołuję:

X SESJĘ RADY MIEJSKIEJ  W  SUSZU 

na dzień 26 września  2019 r. na godz. 11.00, która odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu ul. J. Wybickiego 6


Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suszu.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r;

3) zmieniająca Uchwałę nr XXVII/189/2009 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych  składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

4) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości   stanowiących własność Gminy Susz;

5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz;

6) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości   stanowiących własność Gminy Susz;

7) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości   stanowiących własność Gminy Susz;

8) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz;

9) w sprawie wyboru ławnika.

6. Aktualne pytania.

7. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski