Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990r.  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

z w o ł u j ę:

XI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ  W  SUSZU,

która odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu, przy ul. J. Wybickiego 6

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Złożenie ślubowania przez  nowo wybraną radną, wybraną w wyborach uzupełniających.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r;

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu.

5) utworzenia jednostki budżetowej Żłobka w Suszu oraz nadania jej statutu;

6) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Suszu, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków obniżenia opłaty;

7) zmiany załącznika nr 4 do uchwały Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2019 rok;

8) wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości   stanowiącej własność Gminy Susz;

9) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz;

10) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości   stanowiących własność Gminy Susz;

11) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz;

12) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”;

13) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2020 z perspektywą do roku 2026”.

8. Aktualne pytania. 

9. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski