Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie  art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, 2500)

z w o ł u j ę:

V SESJĘ RADY MIEJSKIEJ  W  SUSZU

na dzień 28 marca  2019 r. na godz. 10.00 , która odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu ul. J. Wybickiego 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1) określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Susz, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

 2) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

 3) wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.

 4) poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 5) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu.

 6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susz w obrębie geodezyjnym Chełmżyca.

 7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz - 4 w rejonie ul.Piastowskiej.

 8) zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 sierpnia 201 8r.w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Susz.

 9) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 marca 2018 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.

 10) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 201 7r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Susz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

 11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

 12) zmiany budżetu Gminy Susz na 2019r.

 13) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Susz w 2019 r.

5. Złożenie sprawozdania przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Susz za 2018 r.

6. Złożenie informacji przez Kierownika Referatu Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

7. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Suszu.