Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności strony www.susz.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Susz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.susz.pl.
Data publikacji strony internetowej: 23-09-2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   10-03-2023 r.


Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część materiałów na stronie internetowej zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. materiały bywają obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
 3. materiały mogą pochodzić z różnych źródeł, w związku z czym może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube,
 5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów.

Gmina Susz stara się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli ktokolwiek znajdzie błędy lub ma uwagi, może skontaktować się pod adresem poczty e-mail: kontakt@soksusz.pl.


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 10-03-2023 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 10-03-2023 r.

Zostało wykonane metodą zgodną z wymogami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz z wykorzystaniem narzędzia do oceny strony: http://checkers.eiii.eu,

z którego wynika, że strona internetowa https://www.susz.pl spełnia wymagania w 99,21 %.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor SOK – Piotr Pancer adres poczty elektronicznej: kontakt@soksusz.pl.

Kontaktować się można także poprzez numer telefonu 55 278-61-16.

Za pomocą ww. form kontaktu można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Aplikacje mobilne:

Obecnie nie udostępnia się żadnych aplikacji mobilnych.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Miejski w Suszu
Ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz
Tel.:  55 278-60-15
Fax.: 55 278-60-15
e-mail: susz@susz.pl


Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Najbardziej dogodne wejście znajduje się od strony parkingu, budynek urzędu jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.


POMOC TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Suszu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych. W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Susz, prosimy o dokonanie zgłoszenie za pomocą:

- kontakt telefoniczny pod nr 89 5374 156

- poczty elektronicznej: susz@susz.pl;

- faxu: 55 278-62-22;

- pocztą tradycyjną: Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz;

- za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym: /umsusz/

 

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

- PJM (polski język migowy),

- SJM (system językowo-migowy),

- SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).