Jesteś tutaj

Projekty unijne

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Cyfrowy region

Działanie: 3. 1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Wartość Projektu: 1.095.722,11 zł

Dofinansowanie: 849.509,78 zł

Data podpisania umowy: 30.09.2019 r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz” jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań/etapów:  opracowanie studium wykonalności, pełnienie nadzoru przez inżyniera projektu, wdrożenie systemów teleinformatycznych i uruchomienie e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania, opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), działania promocyjne.

Cel projektu: 

Zwiększenie zdolności JST do realizacji zadań publicznych on-line. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie . Zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych JST, zwiększających zdolności urzędu do realizacji zadań publicznych on-line poprzez: uruchomienie usługi wewnątrzadministracyjnej (A2A) poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, cyfryzację procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych e-usług, zwiększenie bezpieczeństwa informacji i danych, wdrożenie mechanizmów partycypacyjnych poprzez uruchomienie e-usługi w obszarze konsultacji społecznych, dzięki czemu zwiększy się wpływ społeczeństwa na kształt i funkcjonowanie administracji samorządowej i jej podległym obszarom (w aspekcie społecznym, publicznym i politycznym).

 

2. Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Susz, poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Suszu oraz motopompy dla OSP w Redakach.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem

Podziałanie: 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Wartość Projektu: 1.501.355,00 zł

Dofinansowanie: 667.292,50 zł

Data podpisania umowy: 27.04.2023 r.


Opis projektu:

Przedmiotowy projekt obejmuje wzmocnienie potencjału 2 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Susz poprzez:

- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Suszu – 1 szt.

- zakup motopompy dla OSP w Redakach – 1 szt.

Najważniejsze etapy projektu to: opracowanie studium wykonalności; zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego; zakup motopompy; promocja projektu.


Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Susz oraz skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego poprzez zakup specjalistycznego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu oraz motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redakach. Cele szczegółowe obejmują: podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego, zwiększenie efektywności ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i innych działań w zakresie bezpieczeństwa powszechnego społeczności lokalnej, poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków.

Przedstawiony projekt realizuje kilka celów, które bezpośrednio przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Susz oraz skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego. Wyznaczone cele w projekcie przyczyniły się do rozwiązania wszystkich zidentyfikowanych problemów i potrzeb interesariuszy tj. uzupełnienia braków w wyposażeniu OSP w Suszu oraz OSP w Redakach, spowodowanej brakiem ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz motopompy o dużej wydajności wody, co powodowało osłabienie efektywności bojowej jednostki, zmniejszenie wykorzystania jej potencjału do ochrony środowiska naturalnego oraz społeczeństwa przed zagrożeniami naturalnymi. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na szybkie i efektywne reagowanie na zagrożenia naturalne (pożary, powodzie, podtopienia) oraz zwiększy bezpieczeństwo strażaków podczas prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych.