Jesteś tutaj

Trwa nabór rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1728) 

Burmistrz Susza – Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Susz.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
a) być osobą pełnoletnią,
b) zamieszkiwać na terenie gminy Susz,
c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
a) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
b) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
c) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

3) Do obowiązków rachmistrza terenowego należeć będzie:
a) przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji prawnych dot. ochrony danych osobowych;
b) noszenie w widocznym  miejscu identyfikatora rachmistrza spisowego podczas realizacji prac spisowych w terenie;
c) kontaktowanie się z koordynatorem gminnym oraz dyspozytorem wojewódzkim w trakcie prowadzenia prac spisowych;
d) posługiwanie się wyłącznie urządzeniem mobilnym, wyposażonym w interaktywną aplikację formularzową do realizacji wywiadów;
e) ochrona powierzonego sprzętu tj. urządzenia mobilnego wraz z akcesoriami przed utratą  i zniszczeniem;
f) powiadomienie dyspozytora wojewódzkiego oraz koordynatora gminnego o ewentualnym wydłużeniu czasu pracy (poza godzinę 20:00) poprzez wiadomość wysłaną z aplikacji CAPI;
g) powiadomienie koordynatora gminnego o utracie powierzonego mu urządzenia mobilnego oraz najbliższą jednostkę policji jeżeli utrata tego urządzenia nastąpiła w wyniku przestępstwa (kradzież, napad itp.);
h)  powiadomienie   koordynatora   gminnego  o awarii  urządzenia  mobilnego  lub  błędach w aplikacji;
i) powiadomienie koordynatora gminnego o odmowie udziału w spisie oraz o konieczności podjęcia dalszych działań związanych z przeprowadzeniem spisu u użytkownika gospodarstwa rolnego;
j) zwrot po zakończeniu prac spisowych identyfikatora rachmistrza spisowego oraz urządzenia mobilnego wraz ze wszystkimi akcesoriami w termie ustalonymi w umowie;
k) nienaganne reprezentowanie służby statystyki publicznej.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego:
a) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, które obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
b) po przeprowadzonym szkoleniu przystępuje do egzaminu;
c) po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu jest wpisany na listę rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalona według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego;

5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
a) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego - stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia;
b) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;
c) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia;
d) informacja dotycząca RODO stanowiąca załącznik nr 3 do ogłoszenia.

6. Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do PSR w 2020r.” należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej na budynku urzędu (przy wejściu od strony parkingu) lub składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suszu pok. 102 bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Suszu ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz w terminie do dnia 08.07.2020r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do urzędu).

7. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel. 55 278 60 15 wew. 49.