Jesteś tutaj

Zapraszamy do udziału w naborze Partnera projektu edukacyjnego

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Gmina Susz, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów., którego Wnioskodawcą będzie Gmina Susz.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 11.12.2019 r. do 02.01.2020 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz w terminie do 0201.2020 r. (decyduje data wpływu).

Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem naboru”, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, telefonicznie pod numer (55) 278-60-15 (wew. 55), fax (55) 278-62-22 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: fundusze@susz.pl

Załączniki:
1. Regulamin naboru
2. Formularz oferty