Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności strony www.susz.pl

Gmina Susz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.susz.pl
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
3. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTobe.
5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
-  cel linku nie jest odpowiednio określony,
- opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: promocja@susz.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono w oparciu o narzędzie do oceny strony: http://checkers.eiii.eu z którego wynika, że strona internetowa https:// spełnia wymagania w  86%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Oracki, adres poczty elektronicznej: promocja@susz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  55 278 60 15, wew. 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:
-  dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
- sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna budynku

Urząd Miejski w Suszu
Tel.: 55 278 60 15
Fax.: 55 278 62 22
e-mail: susz@susz.pl

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najbardziej dogodne wejście znajduje się od strony parkingu, z tyłu budynku. Tam wjazd do budynku urzędu został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dojście i wjazd osób na wózkach do budynku, a w drzwiach wejściowych nie ma progu. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym można wezwać pracownika UM.

-------

POMOC TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnaia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Burmistrza Susza informuje, źe ooby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - a nie mające możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej - mają prawo do korzystania z usłu, pozwalających na komunikowanie się.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego powina zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączenim sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu nalezy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
- PJM (polski język migowy),
- SJM (system językowo-migowy),
- SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą:
- poczty elelektronicznej: susz@susz.pl;
- faxu: 55 278 62 22;
- pocztą tradycyjną: Urząd Miejski w Suszu, ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz;
- za pośrdenictwem platformy e-PUAP, opatrzone podspoisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym: /umsusz/