Jesteś tutaj

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu programu na 2022 rok


Zapraszamy do składania propozycji zadań priorytetowych do "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022". Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r. w formie elektronicznej na adres rozwojlokalny@susz.pl lub złożyć w urzędzie Miejskim w Suszu, 14-240 Susz ul. Wybickiego 6.

Poniżej załączamy formularz do wypełnienia oraz aktualne, zgodne z ustawą, obszary działań.