Jesteś tutaj

Nowa stawka za odpady

W wyniku przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Susz, ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została potwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Suszu. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wyniesie 26,00 zł od jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny. Zmiana stawki wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Nowa wysokość opłaty wynika z zakończenia obowiązywania aktualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która do 31 grudnia 2020 r. wiąże Gminę Susz i firmę Remondis. Konieczne jest podpisanie nowej umowy w tym zakresie, dlatego jesienią przeprowadzono dwie procedury przetargowe na zagospodarowanie odpadów od 1 stycznia przyszłego roku. Złożone w ramach przetargu oferty pozwoliły na określenie stawki jednostkowej opłaty, która będzie obowiązywać od nowego roku.

Wzrosty opłat za odpady dotyczą całej Polski i spowodowane są m.in. skokowym wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej, wzrostem płacy minimalnej, kosztów pracy i cen energii, trudnościami w zbycie surowców wtórnych i szeregiem innych czynników zewnętrznych, niezależnych od samorządu. Mówił o tym podczas sesji w dniu 3 grudnia, przy okazji omawiania projektu uchwały o wysokości stawek, burmistrz Krzysztof Pietrzykowski: Zdaję sobie sprawę, że wzrost opłaty dotknie finansowo mieszkańców. Ale to nie my, jako samorząd, ustalamy wysokość stawki. Wynika ona bezpośrednio z ofert, złożonych w postępowaniu przetargowym i odzwierciedla rzeczywiste koszty wykonywania tej usługi.

Jednocześnie z wejściem w życie nowej stawki, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to przysługuje na jednego mieszkańca w wysokości 1,00 zł miesięcznie.