Jesteś tutaj

Trwa nabór wniosków do programu „Moja Woda” na lata 2020 - 2024

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie prowadzi nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowobudowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren. Program przewiduje dofinansowanie takich przedsięwzięć w formie dotacji - maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie określone są w treści Programu oraz w Regulaminie naboru wniosków (publikujemy go w załączniku poniżej). W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie obejmujące swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu, zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta. Wnioski w wersji papierowej należy przesyłać do siedziby WFOŚiGW na adres: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie  http://wfosigw.olsztyn.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

W przypadku pytań dotyczących naboru wniosków do Państwa dyspozycji są pracownicy olsztyńskiego Funduszu dostępni pod numerami telefonów: 89- 5220273, 89-5220277, 089 5220205,  89-5220213.