Jesteś tutaj

Zakończenie I etapu projektu

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur 15.02.2015r zakończyła I etap projektu ”Współpraca się opłaca”, który był realizowany od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.4., Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowany w partnerstwie z GMINĄ SUSZ. 

Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z Gminy Susz, z Gminy Kisielice oraz Miasta i Gminy Prabuty.  

Projekt zakładał szkolenia dla zakwalifikowanych uczestników w zakresie zapoznania się z dobrymi praktykami dotyczącymi współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w ramach Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych.

Trenerzy przedstawili i omówili kilkanaście przykładów praktycznego wdrażania projektów w gminach i małych miastach. Prowadzący w trakcie zajęć kładli duży nacisk na rolę lidera i budowanie właściwych relacji w zespole. Warsztaty uświadomiły przedstawicielom JST i OP, że mobilizowanie i angażowanie do działania wszystkich członków grupy, właściwe zarządzanie czasem i prawidłowa informacja zwrotna  stanowią  ważne elementy w osiąganiu sukcesu, właściwych oddziaływań i stosunków międzyludzkich we wszelkiego rodzaju zbiorowościach formalnych i nieformalnych.

Ważnym elementem cyklu szkoleń, były wspólne spotkania grup samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych poszczególnych gmin. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiania na tematy dotyczące poszczególnych jednostek i zespołów w ramach zajęć praktycznych i ćwiczenie umiejętności porozumienia się i zarządzania zasobami ludzkimi w czasie gier szkoleniowych. 

Miło nam było gościć na zajęciach szkoleniowych z komunikacji interpersonalnej, Burmistrza Susza pana Krzysztofa Pietrzykowskiego, który swoją obecnością podkreślił zaangażowanie w realizację celów projektu. 

Od marca Uczestnicy szkoleń rozpoczynają kolejne zadania na rzecz budowania dialogu społecznego, poprzez pracę w zespołach nad stworzeniem Gminnej Strategii Współpracy na lata 2015 – 2020. 

Cykl szkoleniowy zakończył się 15.02.2015 uroczystym wręczeniem certyfikatów i publikacji książkowych dla przedstawicieli z Gminy Susz.  

Info. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

 

Go to gallery