Jesteś tutaj

Zaproszenie do współpracy w tworzeniu programu na 2020 rok

Zapraszamy do składania propozycji zadań priorytetowych do „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2020”. Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres  organizacje@susz.pl lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Suszu, 14-240 Susz ul. Wybickiego 6.
Poniżej załączamy formularz do wypełnienia oraz aktualne, zgodne z ustawą, obszary działań.