Jesteś tutaj

Zbieramy nakrętki i pomagamy!

W załącznikach poniżej - Regulamin udzielania pomocy na cele leczenia i rehabilitacji mieszkańców Gminy Susz  w ramach wpływów ze sprzedaży plastikowych nakrętek oraz wzór wniosku o udzielenie pomocy.
Do wniosku załączamy:

 • oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim,
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie specjalisty o konieczności rehabilitacji.

Wnioski będą rozpatrywane do 10- go dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
Na co możemy przeznaczyć pomoc?
Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, zalicza się koszty związane z:

 • turnusami rehabilitacyjnymi.
 • rehabilitacją ruchową, zajęciami usprawniającymi, zabiegami leczniczymi, terapią psychologiczną i psychoterapią, terapią logopedyczną, neurologopedyczną, innymi terapiami stymulującymi rozwój,
 • lekarstwami przyjmowanymi na stałe i doraźnie;
 • protezami, perukami;
 • operacjami, pobytami w szpitalach, wizytami u specjalistów,
 • sprzętem rehabilitacyjnym, medycznym, ortopedycznym.
 • środkami: higienicznymi, pielęgnacyjnymi,
 • obuwiem: ortopedycznym i profilaktycznym,