Jesteś tutaj

Konkurs ofert - zadania publiczne z zakresu m.in. ochrony i promocji zdrowia

konkurs ofert II

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na zadania publiczne z zakresu m.in. ochrony i promocji zdrowia "Zarząd Powiatu Iławskiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych leżących w gestii Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie. Treść otwartych konkursów ofert (uchwała zarządu, załącznik do uchwały oraz klauzula informacyjna) w załącznikach poniżej. Termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” upływa 17.02.2023 r. Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC” odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie, w godzinach pracy Starostwa w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2023 r." źródło: https://powiat-ilawski.pl/2023/01/zarzad-powiatu-ilawskiego-oglasza-otwa...