Jesteś tutaj

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu programu współpracy gminy z NGO na 2023 rok

Zapraszamy do składania propozycji zadań priorytetowych do "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023". Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 15 września 2022r. w formie elektronicznej na adres rozwojlokalny@susz.pl lub złożyć w urzędzie Miejskim w Suszu, 14-240 Susz ul. Wybickiego 6.

Poniżej załączamy formularz do wypełnienia oraz aktualne, zgodne z ustawą, obszary działań.

 

Załączniki: 

Formularz_zgloszenia_propozycji_do_Programu_na_rok_2023

Obszary_dzialan_na_rok_2023